Сосновая пыльца ее лечебные свойства

Сосновая пыльца ее лечебные свойства

??????? ???????? ???????, ??? ?????????, ???????

???????? ?????? (?????? ?????? ?????) ? ????? ???????

? ?????? ?? ??, ?????? ??????????? ?????????????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ???????????, ??? ? ??? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ???????, ??????? ????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ????????.

??????? ???????? ???????

???????? ?????? ??????????? ???????????? ??????????? ? ????????? ??????, ???????????? ???????? ??????????? ? ?????, ????????? ????????????????? ??????????, ??????????? ????????, ?????????? ??????? ????????? ???????? ??????????????????? ??????????.

??? ??? ?????? ?????????? ????????? ????????, ?????????, ??? ??? ???????????? ????????? ????? ????????. ?????????????? ???? ???? ????????????? ??????? – ???????? ??????, ? ????????? ????? ????? ??? ?????? ? ?????? ?????????? ???????? ???????.

??? ????????? ?????? ?????

?? ??? ??, ? ???? ??? ??????????? ????????? ???????? ??????, ??? ??????????????????? ???????? (?? 0.5 ?????? ????? 2–3 ???? ? ????, ? ??????? 3–4 ??????), ? ??? ?????????????? ??? ? ????????????? ?????????? ?????????? (?? ????? ????? ?? 1 ?????? ????? 2–3 ???? ? ????).

???????? ?????? ??????? ????????????? ??????? ?????? ????????? ? ?????? ?????????? ? ????????????? ???????? ??? ????? ???, ??? ????????? ? ??????????????.

???????: ???????? ?????? ? ????

  ??????#1: ?? 1 ???????? ????? ??? 1–2 ?????? ?????? ?????, ????????? ??????????, ??????????? ?? 30–40 ??? ?? ???;

  ??????#2: ??????? ???????? ?????? ?? ?????? ? ????. ?? ????, ?? ?????? ?????? — ?????? ???, ????????? ??????????. ??????? ??????? ? ????????? ? ??????????? ???????????????? ?? 3-4 ??????. ????????? ?? ??????? ?????? ????? ????????? ??? ? ???? ?? ??? ???? ?? ???.

  ????? ?????? ???????????? ?????? ? ???? (???????????? ????? ??????), ?? ?????? ??? ????? ????? ????????? — ?????? ????? ????? ??????? ? ??? ?????? ????????? ??????????? ? ??????;

  ?????? ?? ??????????: ????????????? ????????? ???? ??????? ???????? ??????? ?????, ? ??????? ??????????? ????????? ?????? ??????????.

  ???? ??????? 2–3 ??????, ?? ?????????? ??????? ????? ????????? ?????? ?? 0.5 ?????? ????? ? ??????? ??? ???? 2–3 ???? ? ????.

  ??????? ?????? ?? ???????? ????????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????, ???????????, ???????????? ?????????? ? ???????.

  ???????? ?????? ? ?????????

  ? ???? ????? ???????????? ?????????? ??????? ????????? ?????????.

  ?????????? ???????????? ???????? ?????? ???? ???????????, ???? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ?????????, ??????? ??????? ??? ????????, ??????? ?????? ??????? ?????????????? ?????.

  ??? ????? ???????? ??????

   ?????? ????? ??????????? ? ???????? ????????? ?????????, ?????? ?????? ? ???????? ?????, ??????? ? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????????;

  ??????????? ?????????? ????????? ? ???????, ????????? ?????? ? ????????? ?????????? ? ???, ???????? ??????????? ? ?????????? ???????? ????????;

  ?????? ????? ???????????? ?????????? ????????? ? ??????? ?? ?????????, ?????????? ??????????? ?????????????? ?????? ? ??????????. ??????? ????????????? ? ????????? ? ??? ????????? 80–90%;

  ?? ???? ?????????? ???????? ?????????? ???????, ?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ?????????;

  ?????? ????? ????????? ?????????? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????, ??????? ??????????? ??? ??????? ???????????????. ??? ?????????? ? ??????? 2 ??????? ?????????? ?????????? ??????????????? ? ?????? ?????, ?????????? ??????????? – ?? 15–18%, ?????????? ??????????? ?????????? ?? 25–30%;

  ?????? ????? ???????? ????? ?????????????????? ????????? ? ??????????, ? ?????????? ?????? ?? ????????? ???????? ? ??????;

  ????????? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????????????? ????????? ?? ????????????? ???????????;

  ?????? ????? ???????? ??????? ??????????????, ????????????? ??????????? ????????, ???????? ?????????, ??????? ? ?????????????, ???????? ??? ?????????;

  ?????? ????? ?????????? ?????????? ? ?????????, ????????? ???????? ??????????? ??? ???????????????? ????????;

  ?????? ????? ???????????? ????????? ???????? ?????: ? ?????? ????? ? ?????????? ??????? ??? ???????? ???????? ????? ????????? ? ????????? ??????????? ?????????. ???? ?? ?????? ????? ? ???????? ??????? ?? ????????? ??????????? ???????, ?? ??? ?????????????? ????????? ???????????? ?? ??? ???????? ? ??????????. ? ?????? ????? ???? ??? ??????????? ????????, ??????? ????? ??????????? ? ???????? ? ??????? ????? ?????? «?????????? ?????» ??? ??????????? ???????? ?????????.

  ???????? ???????? ?????? ? ???????

  ??????: ???????? ??????, ?????? ?????, ?????.

  ?????????:

   ??????????? ????????, ???????????? ???????? ?? ????????;

   ??????????????? ??? ?????? ????????? ????? ??????? ??????????? ??????????? ? ? ????? ??????????????? ???????? ???????;

   ??????? ??????–???????? ???????????, ???????????? ?????, ????????? ???????????, ????????? ???????;

   ???? ?????????–????????? ??????, 12–?? ???????? ?????;

   ???????? ?????????? ? ?????????? ????????????????? ??? ?????????;

   ????????? ??????? ???????? ? ??????? ????????, ????????? ??????????? ?????????????? ??????;

   ???????????, ???????, ???????;

   ?????????? ???????????, ???????? ???????.

   ???????? ?????? ? ??????? ????? ???????? ?????? ??????????????? ???????????? ??? ????????? ???????? ?????????, ???????????? ???????? ? ????????????? ?????????????? ???????????.

   ?????? ???????? ??????? ? ?????? ????? →

   ??????? ??????????? ??????? ???????? ???????

    ????????–?????????? ???????????:

    ???????? ??????? ??????? ??????????? ? ?????, ???????? ???????????? ???????, ???????? ????????????? ?? ?????? ????????–?????????? ???????????;

    ????????:

    ?????????? ???????????? ? ???? ?????? ???????? ????????? ??????????, ??????? ???????? ?????????????? ??????, ????????????? ????? ? ?.?. ????? ????, ??????, ? ??????? ?? ?????? ??????????, ?? ???????? ??????????, ?? ?????? ?? ??????? ????????????????? ????????;

    ??????:

    ? ?????? ? ??????? ?????????? ??????? ?????? ? ?????, ??????? ??????? ???????? ????????????? ? ?????????, ??? ???????? ? ?????? ?????????? ????? ??????????? ? ?????? ??????????? ? ?????, ?? ???? ???????? ????????? ???????? ???????;

    ??????????? ?????:

    ???????? ????? ???????????? ?????????? ? ???????? ???????? ??????????, ???????? ??????? ?????, ????????????? ??????????? ???????? ? ????????????? ???????? ??????????;

    ??????????? ??????:

    ????? ??????????? ???????? ???????????????? ??????, ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????, ? ????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????, ?? ???? ???????? ?????? ?????? ?? ???? ??????????;

    ??????????? ??????? ? ?????????:

    ? ?????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ? ?????????, ??????? ???????????? ??????????? ???????????? ?????? ??????? ? ?????????, ?????????? ???????? ??????????? ????, ???????. ????????????? ???????????? ??? ???????? ??????? ??????? ? ?????????, ????????, ??????, ????????????, ?????????????, ??????? ????? ? ??;

    ??????????? ????:

    ???????? ?????????? ? ?????? ????????, ??? ????????? ???????????? ??????????? ?? ???? ??? ????? ??????????, ??? ?????, ????, ?????????, ??????????, ????????, ??????? ? ??;

    ????????? ????????:

    ????????????????? ????? ????????, ??? ? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????????????, ????????, ??????? ?, ???????, ?????, ??????? ???????? ??????? ????????? ????? ? ??????, ???????? ??????????? ??????? ????????? ?? ????????? ?????????, ???????? ?????????? ? ?????? ? ???????, ??? ????????? ???????? ?????????.

    «???????? ??????, ????????? ?????? – ????????? ??? ????????» →

    «?????? ????? – ????? ???????????» →

    http://www.hw-lecar.ru/sosnovaya-pylca-poleznye-svojstva-sosny.html

    ???????? ???????? ??????, ???????? ????????

    ???????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ???????????? ? ???????????? ??????. ???????????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?? ???????? ???????, ????? ????, ?????, ???????????? ? ?????, ???????????? ?????? ????????????? ???????? ?????????? ? ????????? ?? ? ?????????????? ???????.

    ??? ???????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????????? ? ? ??????? ??????????? ? ??????????? ?????????, ????, ??????? ??????????? ???????? ?????? ????????????. ?????? ???????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ? ???????????? ??????????? ?????????.

    ???????? ???????? ??????

    ????????? ? ?????????? ???????? ???????? ??????: ?????????, ???????????? ????????? ? ???????, ???????, ???????????, ??????????, ??????, ???????, ??????????, ???????? ??????, ?????????? ??????????, ???? ?????????–????????? ??????, 12–?? ???????? ?????, ???????????? ?????, ??????–???????? ???????????, ???????? ??????????

    ???????? ???????? ?????? ?????

    ???????? ??? ?????????, ????????? ?????????????????, ??????????, ??????????? ????????, ???????????? ????????? ????? ? ?????????? ?????????, ?????????? ??????????? ?????????????? ??????, ???????????? ?????????? ????????? ? ??????? ?? ?????????, ??????????? ???????????? ??????????? ? ????????? ??????, ?????????? ??????? ?????????, ???????????? ???????? ??????????? ? ?????, ???????? ??????????????????? ??????????, ???????? ????????, ????????? ????????? ?????, ???????? ??????? ??????????????, ????????????? ??????????? ????????, ??????? ? ?????????????, ???????? ?????????, ??????????? ? ???????? ????????? ?????????, ?????? ?????? ? ???????? ?????, ??????? ? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????????

    ??? ??? ?????

    ???????? ???????? ??????, – ??? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ?????. ?????, ?????????? ? ???????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ???????? ??????????? ? ???????? ??????, ????????????? ?????????? ?? ???????? ??????? ? ?????. ??????? ???????? ?????? ????? ????? ??????? ?????????? ????? ??? ?????? ???????? ???????.

    ???????? ????????? ????????? ??????????? ?? ?????????, ?????????? ????????? ? ????? ????? ???????????, ??????? ??????????? ???????? ?????? ?? ?????. ???????? ?????? ????? ???????? ??????????? ???????????????? ??????????, ??? ??????????? ??????????? ?? ????????? ??????? ? ????????, ??????? ????????????, ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ?? ???? ????????.

    ???? ?? ?????? ???????? ?????????, ?? ?????????? 1–2 ???? ? ???? ??????????? ??? ???????? ?? 1 ?????? ?????, ??? ????, ????????? ??? ????, ?????????? ?? ????????? ???????????. ???????? ???????? ?????? ??????? ??????? ? ?????, ?????????? ??????????? ?????? ? ??????? ??????????? ???? ??????? ????????. ???? ? ?????? ????? ????????????? ??? ???? ??????? ? ? ?????????, – ??? ???????? ???????? ?????.

    ????????????????:

    ???????? ??????????:

    ???????? ??????

    ????? «?????? ????????????»

    ?????????? ???????? ???????? ??????

    ??? ???????: ?? 1 ?????? ????? 2–3 ???? ? ???? ?? 30 ??? ?? ?????? ???? (????????? ? ??????? ?????? ???, ???? ??? ?????? ? ?????? ????), ??????????? ?? ?????????

    ???????????? ???????????: ?? 1 ?????? ????? 1 ??? ? ???? ?? 30 ??? ?? ????????? ?????? ???? (????????? ???????? ???????? ?????? ? ??????? ?????? ???, ???? ??? ?????? ? ?????? ????), ??????????? ?????????

    ?????????? ???????? ??????? ?? ???????? ??????????? ???????? ?????, ?? ???????? ??????? ?????????? ? ???????????? ? ???????? ????????????? ???????.

    http://www.hw-lecar.ru/shop_katalog3.html

    Сосновая пыльца применение в народной медицине

    Есть много видов растений, который относятся к хвойным. Они могут отличаться внешним видом, длиной иголок, но у всех у них есть одно общее свойство: все они ранней весной дают пыльцу – крошечные пылевидные зерна желтого цвета на мужских соцветиях.

    Более распространено применение пыльцы сосны, хвойного дерева, растущего на всех континентах. Однако собирать ее можно с любых видов хвойных.

    Во время цветения пыльца разносится на многие километры и может служить у некоторых людей причиной сезонной аллергии. Но так устроена природа. Выделение пыльцы является естественной частью жизненного цикла и роста всех растений. Она служит не только для продолжения размножения своего рода, но и пищей для насекомых и других представителей фауны. Фитостеролы, содержащиеся в ней, помогают обеспечить стероидные компоненты, полезные для репродуктивной функции многих диких животных.

    По отзывам ученых, пыльца – это мощное андрогенное вещество, способное повысить энергетическую силу, мощь и выносливость.

    Содержание статьи

    История использования сосновой пыльцы

    Наибольшее распространение как лекарственное средство она получила в Азии, особенно в Корее и Китае. Ее принимали как питательное вещество, для повышения жизненного тонуса, укрепления иммунитета и долголетия. Самые ранние записи о ее использовании в культуре этих народов датируются временами династии Хань более 2000 лет назад.

    Она и сегодня по прежнему применяется в Корее и Китае в качестве пищевого продукта и продается как обычный кулинарный продукт. Ее используют для выпечки, в кондитерских изделиях, салатах и соусах. Возможно это объясняет, что азиатские страны и сегодня доминируют на рынке по сбору и продаже пыльцы сосны.

    Диетологи с мировыми именами отмечают высокую эффективность пыльцы как продукта питания. Это лучшее, что может создать природа, отмечают они. Любая пыльца – это кладезь здоровья, а лучшая из них – именно сосновая.

    Сосновая пыльца полезные свойства

    Лучшее лекарство – это пища. К такому мнению приходят врачи и диетологи. С этим трудно поспорить. В качестве пищевой добавки она известна больше всего своими андрогенными свойствами, так как может естественным образом повышать уровень тестостерона. Фактически, это единственный природный источник, который содержит биодоступные формы андростерона, тестостерона и DHEA (дегидроэпиандростерон – гормон, вырабатываемый надпочечниками). С возрастом тестостерон имеет тенденцию снижаться. У 50-летнего мужчины он равняется половине уровня 20-летнего молодого человека. Аналогично у женщин с наступлением менопаузы, организм начинает вырабатывать меньше гормонов.

    Выше перечисленные гормоны оказывают большое влияние на состояние организма. Они помогают поддерживать здоровый обмен веществ, уравновешивают настроение, регулируют функции половой системы как мужчин, так и женщин.

    И мужчины, и женщины используют как андроген, так и эстроген. Андрогены вырабатываются в гораздо больших количествах у мужчин, эстроген, наоборот, больше вырабатывается в женском организме, особенно в детородном возрасте.

    При соблюдении нормального баланса этих гормональных веществ, такие проблемы, как усталость, лишний вес, бессонница, нарушение сексуального влечения, депрессия, подавленность и другие серьезные проблемы со здоровьем, не стоят так остро.

    Существует много различных препаратов для восстановления нарушенного гормонального фона, в том числе гормональные. Но пыльца натуральное вещество и не имеет побочных явлений и практически отсутствуют противопоказания.

    Чем полезна сосновая пыльца

    Согласно проведенным испытаниям, в сосновой пыльце обнаружено более 200 биологически активных веществ. Ученые всего мира заявили, что китайцы нашли «золотую жилу», сокровищницу и неисчерпаемый источник жизненной энергии. Китайская сосновая пыльца на многих международных выставках занимает призовые места и самые высокие оценки.

    В ней обнаружено:

    Более 20 аминокислот, включая 8 основных;

    Полный спектр витаминов;

    Целый ряд минералов;

    Глютаминовая кислота;

    Глицин;

    Лизин;

    Моносахариды;

    Полисахариды;

    Флавоноиды;

    Антиоксидантные соединения и другое.

    Антиоксиданты, присутствующие в пыльце, во много раз превосходят аскорбиновую кислоту, витамин Е и А. Эти соединения помогают организму противостоять действию свободных радикалов, различным токсичным и канцерогенным веществам, присутствующим как в воздухе, так и в продуктах питания, средствах по уходу за телом, бытовых средствах.

    Попадая с дыханием или через кожу в организм, они вызывают различные нарушения и проблемы со здоровьем, а накапливаясь, постепенно разрушают наше тело.

    Сосновая пыльца лечебные свойства

    Основные свойства пыльцы сосны – это тонизирующие и укрепляющие. Благодаря наличию многих биологически активным веществам, восстанавливает и укрепляет организм после перенесенных заболеваний, тяжелых операций. Ее полезно принимать в период инфекционных и вирусных эпидемий.

    Помимо этого, она обладает:

    Кроворазжижающими;

    Желчегонными;

    Антиоксидантными;

    Противовоспалительными;

    Противобактериальными;

    Противовирусными;

    Иммуностимулирующими;

    Мочегонными;

    Антисклеротическими и другими свойствами.

    Она может служит хорошей профилактикой атеросклероза, очищает кровеносные сосуды от холестериновых бляшек, улучшает кровообращение, что в свою очередь предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.

    Сосновая пыльца улучшает обменные процессы в организме, помогает вывести лишний холестерин, снизить риск развития диабета 2 типа.

    В ней содержатся соединения, которые помогают сохранить хорошее зрение, восстановить работу печени и почек.

    Употребление пыльцы оказывает благоприятное действие на весь желудочно-кишечный тракт, улучшает пищеварение и повышает аппетит, предупреждает различные проблемы, связанные с работой кишечника.

    Это натуральное средство профилактики и лечения анемии, поскольку она оказывает непосредственное влияние на выработку эритроцитов, поддерживает здоровый уровень гемоглобина.

    В Швейцарии и Америке ее применяют в качестве дополнительного средства при лечении половой дисфункции у мужчин.

    Особо нужно отметить ее свойства очищать организм от различных канцерогенных веществ, шлаков, токсинов, радиоактивных веществ при случайном облучении.

    Прием пыльцы помогает улучшить настроение, справиться с частыми депрессиями, перепадами настроения, лучше переносить различные психоэмоциональные нагрузки, снимает усталость и повышает работоспособность.

    Традиционно пыльцу сосны применяли для лечения:

    Туберкулеза;

    Простуды;

    Импотенции;

    Бесплодия;

    Симптомов менопаузы и предменструального синдрома;

    Воспалительных заболеваниях женской и мужской половой сферы.

    Сосновая пыльца применение

    Пыльца сосны – это биодобавка, которую можно принимать всем, за исключением случаев противопоказаний. Но есть категории людей, которым она будет особенно полезна.

    Сосновая пыльца и замедление старения

    Во многих странах ученые ищут «лекарство от старения», способы продлить молодость и жизнь человека, причем с сохранением высокого жизненного потенциала. В свете этих изысканий сосновая пыльца получила пристальное внимание с их стороны.

    В составе микрозерен пыльцы содержится целый ряд соединений, которые замедляют процессы окисления в организме человека. Это антиоксиданты, витамины, минералы. Работая совместно, они способны замедлить процессы, связанные со старением: выпадение волос, появление морщин, потеря эластичности и упругости кожи и другие симптомы.

    При употреблении добавки замедляется потеря памяти, снижается вероятность заболеваний костно-мышечной системы, улучшается работа печени, сердечно-сосудистой системы, и, как следствие, происходит восстановление функций всего организма. Недаром Лаура, супруга американского президента Буша, при посещении с визитом Китая в 2007 году, в качестве подарка попросила для себя сосновую пыльцу.

    Для омоложения организма рекомендуется прием пыльцы по половине или одной чайной ложке один раз в день, разведя ее в стакане теплого молока (температура не выше 60 градусов, чтобы сохранить все полезные качества пыльцы).

    Сосновая пыльца для желудочного-кишечного тракта

    Прием пыльцы стимулирует перистальтику и улучшает работу кишечного тракта. Кроме того, она улучшает пищеварение, нормализует аппетит. Интересно, но прием этой добавки может помочь справиться как с хроническими запорами, так и диареей.

    В составе пыльцы присутствует магний и ряд витаминов группы В, которые важны для работы нервной системы, что позволит предотвратить проблемы органов пищеварения, связанные с нервными расстройствами.

    Пыльца сосны для очищения печени

    Печень – основной орган по утилизации всех отходов в организме. В составе пыльцы содержатся вещества (энзимы, аминокислоты, минералы, протеины), которые обладают гепатопротекторными свойствами, помогают очищать клетки печени и выводить токсины из организма, тем самым предотвращая отравление всего организма. Кроме того, она способствует восстановлению поврежденных клеток печени.

    Пыльца сосны для сердечно-сосудистой системы

    Антиоксиданты и флавоноиды, которые так же обладают сильными антиоксидантными свойствами, выводят из организма вредные вещества, снижают уровень холестерина в крови, что способствует снижению и уменьшению холестериновых отложений на стенках сосудов. В результате улучшается кровообращение, что служит профилактикой многих заболеваний сердца, связанных с кровеносной системой, улучшается кровоснабжение и питание клеток головного мозга, повышается эластичность крупных и мелких кровеносных сосудов.

    Пыльца сосны при диабете

    Действие сосновой пыльцы распространяется в целом на весь на организм. Как богатый источник многих полезных питательных веществ, она восстанавливает все процессы метаболизма, происходящие в организме. Оказывает она влияние и на работу эндокринной системы, сбой в которой и приводит к развитию сахарного диабета 2 типа.

    Пыльца может стать профилактикой развития и лекарственным средством при диабете, защитить клетки поджелудочной железы, нормализовать выработку инсулина и понизить уровень сахара в крови.

    Сосновая пыльца при онкологии

    Вещества, содержащиеся в ней, способствуют подавлению роста раковых клеток. Она может стать хорошим дополнительным средством, которое поможет восстановить организм после проведения курса лечения онкологических больных.

    Сосновая пыльца при синдроме хронической усталости

    Усталость обусловлена не только физической или тяжелой работой. Неправильное питание, стресс, экологическая обстановка и прочее ежедневно угнетают наш организм. В результате накапливается усталость, которая не проходит даже после длительного отдыха. Пыльца содержит лучший комплекс натуральных питательных веществ, которые помогают справляться нашему организму с накопившейся усталостью, восстановить и укрепить иммунитет, очистить организм от накопившихся в нем вредных соединений.

    Сосновую пыльцу принимают многие спортсмены для более быстрого восстановления сил после длительных и тяжелых тренировок.

    Сосновая пыльца применение в народной медицине

    Природные дары сосны и других ее родственников из семейства хвойных в народной медицине традиционно использовали для лечения многих заболеваний. Всем хорошо известно их применение для лечения бронхолегочных заболеваний, в том числе и туберкулеза. Детей, часто болеющих простудными заболеваниями, бронхитами врачи настоятельно рекомендуют вывозить в места, где растут хвойные. Многие оздоровительные детские учреждения находятся в сосновых борах. И это вполне объяснимо. Фитонциды этих растений губительно действуют на патогенную микрофлору.

    Сосновую пыльцу травники используют в лечении:

    http://ekolekar.com/sosnovaya-pyltsa-primenenie-v-narodnoj-meditsine.html

    Сосна – уникальное дерево, хранящее массу полезных компонентов. Лечебными свойствами обладает каждая частица этого растения: почки, кора, смола, хвоя, шишки и сосновая пыльца — целебные средства, эффективно применяемые в народной медицине.

    На основе сосновых ингредиентов фармацевтические компании производят лекарственные препараты, результативно устраняющие болезненные симптомы разных заболеваний. Использовать дары соснового дерева можно и в домашних условиях, приготавливая из натуральной основы профилактические и целебные составы и растворы.

    Лечение сосновыми компонентами рекомендуется и для людей, имеющих проблемы с органами зрения. В состав хвои входит благоприятный каротин, незаменимый элемент для здоровья наших глаз.

    Чай из сосновых ингредиентов нормализует функциональность всех органов человеческого организма, предотвращает развитие онкологических опухолей и значительно укрепляет иммунную систему, что положительно отражается на общем состоянии и здоровье.

    Лечебные свойства сосновой пыльцы

    Сосновая пыльца – невероятный кладезь витаминов. В ее составе находятся несколько десятков аминокислот, полезные белки, флавониды, жиры, глутаминовые кислоты, липиды и целый комплекс поливитаминов. Кроме перечисленных компонентов, пыльца сосны содержит благотворные макро и микроэлементы, такие как железо, калий, медь, цинк, кальций, фосфор, марганец, селен, калий и т.д.

    Уникальный состав сосновой пыльцы позволяет использовать это универсальное средство для лечения различных заболеваний. Она не имеет токсичности и серьезных противопоказаний, принимать народные средства на основе этого натурального компонента могут даже люди, страдающие сильной аллергией.

    Сосновая пыльца рекомендована для устранения кашля, насморка и других симптомов простуды. Обыкновенная хвоя способна справиться с самыми серьезными заболеваниями дыхательной системы, и опасный для жизни человека туберкулез не исключение. Возможно, многие замечали, что основная часть медицинских стационарных учреждений, где проходят длительный курс лечения пациенты с диагнозом туберкулез легких, находится в окружении соснового леса. Свежий хвойный воздух положительно воздействует на работу пораженных органов дыхания, что значительно улучшает процесс выздоровления.

    От каких еще заболеваний может применяться сосновая пыльца? Да практически от всех болезней, провоцирующих неприятные симптомы и болезненное состояние. В отличие от синтетических фармацевтических препаратов, имеющих различные противопоказания и побочные эффекты, сосновая пыльца благоприятно воздействует на весь организм больного человека, не провоцируя ухудшение общего состояния и здоровья.

    Сосновая пыльца не единственный полезный компонент, богатый витаминами и другими целебными свойствами. Для лечения многих заболеваний также часто используется смола соснового дерева, или живица, обладающая поистине живительной силой. Если хранить в доме кусочек хвойной смолы, можно хорошо очистить воздух в помещении, так как эта частица дерева обладает достойным бактериостатическим эффектом.

    Смола хвои и ее целебный аромат положительно отражается на состоянии человека. После вдыхания соснового воздуха, исчезают головные боли, улучшается настроение и общее самочувствие.

    Лечение сосновыми почками не менее эффективное и полезное. Целебный состав этого ингредиента, позволяет применять природное средство в народной медицине, для устранения кашля, спровоцированного вирусными и простудными болезнями. Из почек сосны приготавливаются целебные настойки и отвары, растворы для ванн и ингаляционных процедур. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонента. Также с осторожностью следует использовать почки сосны беременным женщинам и маленьким детям дошкольного возраста.

    Лечебные составы на основе хвойных компонентов

    Сосновая пыльца часто применяется в профилактических целях, предусматривающих укрепление иммунной системы. Целебная смесь приготавливается весьма несложным способом: пыльца хвои смешивается с натуральным медом (при отсутствии аллергии на данный продукт) и принимается в течение трех недель, перед едой, по ? ч.л. – 3 раза в день.

    Для приготовления полезного хвойного варенья понадобятся молодые шишки сосны, сахар и немного чистой воды. Шишки промыть, измельчить, засыпать сахарным песком в пропорции 1/1. Варенье лучше делать в удобном медном тазе, куда и следует заранее сложить подготовленные шишки и всыпать сахар. Состав нужно на некоторое время оставить для настаивания, за этот период сосновые шишки образуют сок. После этого посуду с вареньем необходимо поставить на медленный огонь и проварить в течение двух часов, периодически снимая с поверхности пену. Если сока недостаточно, можно добавить немного прокипяченной воды. По истечении времени варенье убрать в сторону для остывания. Лечебное средство с неповторимым и пикантным вкусом готово к употреблению!

    Противопоказания лекарственных средств на основе хвойных компонентов:

   1. индивидуальная непереносимость;
   2. детский возраст до 6 лет (можно применять только наружно);
   3. с осторожностью использовать женщинам в период беременности.
   4. http://stoporvi.ru/narodnye-sredstva/sosnovaya-pyltsa-primenenie.html

    Сосновая пыльца: полезные свойства и противопоказания

    Содержание

    В хвойном дереве содержится целый комплекс витаминов и питательных веществ. Запах сосны обеззараживает воздух в помещении и насыщает его полезными для здоровья человека микроэлементами. Вдыхать полезный аромат дерева особо рекомендовано при заболеваниях дыхательной системы. Ингаляции с эфирными маслами сосны рекомендованы для устранения сильного кашля.

    Содержащаяся в составе хвойного дерева аскорбиновая кислота повышает иммунитет. Витамин группы Е, входящий в состав иголок хвои, улучшает работу сердца, замедляет процесс старения и благоприятно воздействует на нервную систему человека. Ванны, настоянные на сосновых иголках, рекомендованы людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. После принятия такой процедуры человек ощущает приятное расслабление, улучшается качество сна и налаживается работа органов дыхания. Шишки и иголки хвои – эффективный доктор для лечения кашля.

    Сосновая пыльца появляется на хвойном дереве в последний месяц весны, в мае, в период цветения. Она созревает исключительно на стробилах мужского пола, развитых на верхушках побегов (стробилы – шишки сосны). Когда шишки обретут оранжевый или темно-желтый оттенок, хвоя считается созревшей.

    Хвойная смола и шишки сосны в народной медицине

    В богатый состав природного компонента входят эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами. Именно поэтому, смола рекомендована для устранения кашля и лечения неприятных болезней, связанных с органами дыхания.

    Принимать смолу хвои можно при вирусных заболеваниях, при псориазе и герпесе, для устранения головной боли и при болезнях, поражающих суставы. Смола быстро заживляет раны и устраняет воспалительные процессы в организме человека. Частицы затвердевшей хвойной живицы способствуют облегчению кашля, не дающего больному человеку уснуть в ночное время суток. Наладить сон и устранить бессонницу можно с помощью теплых ванн, настоянных на смоле хвойного дерева.

    Противопоказания к применению сосновой смолы: детям до 6 лет и женщинам в период беременности принимать данный компонент внутрь не рекомендовано.

    Детям принимать пыльцу хвои внутрь можно только при достижении 6-ти летнего возраста. В качестве пробного варианта специалисты рекомендуют дать больному ребенку 1/10 часть взрослой дозировки и пронаблюдать за реакцией организма. Если никаких негативных изменений не выявится, лечение природным составом можно проводить без опасений.

    Сосновая пыльца незаменима при лечении туберкулеза. Приготовить лекарственное средство из этого компонента можно следующим образом: пыльцу и соцветия хвои залить медицинским спиртом, добавить мед, яйца и сливочное масло. Хорошо перемешать состав, накрыть плотной крышкой и убрать в темное место для настаивания. Применение лечебной настойки при туберкулезе: за 30 минут до еды, по 1 ложке, 3 раза в сутки. Курс беспрерывного лечения – 60 дней.

    От сильного кашля эффективно помогает отвар из почек сосны с добавлением пчелиного меда. Рецепт приготовления: 100 г измельченных почек залить 2.5 л воды, поставить на огонь и закипятить. После проварить на медленном огне, пока целебная жидкость не выварится на 2 литра. В результате получается 500 мл лечебного напитка. После этого выливаем отвар через сито и засыпаем в чистую, охлажденную жидкость 0.250 г сахарного песка и столько же меда. Средство нужно хорошо перемешать до полного растворения добавленных ингредиентов. Применение отвара от кашля: 3 раза в сутки, перед едой, по 3 ст.л.

    Сосновые шишки также рекомендованы для устранения сильного кашля при вирусных и простудных заболеваниях. Приготовить лечебное средство можно по разным рецептам. Шишки могут быть использованы для приготовления целебного варенья и сиропа. Такое лекарство особо рекомендовано для лечения кашля у детей.

    Шишки сосны также могут быть использованы для проведения полезных ингаляций, стремительно устраняющих симптомы ЛОР-заболеваний, в том числе избавляя больного человека от мучительного кашля длительного характера.

    • обострение заболеваний ЖКТ;

    Важно знать!

    Шокирующая статистика! Установлено, что почти 50% (!) проблем с дыхательными путями а так же ОЗНОБ, ЖАР и температура вызваны заражением различными видами паразитов (Аскарида, Лямблия, Токсокара). Глисты наносят колоссальный вред человеческому организму, и первой страдает наша иммунная система, которая, в свою очередь, и должна оберегать организм от различных заболеваний. Люди, наученные горьким опытом для избавления от всех видов паразитов пользуются.

    Сосновая пыльца

    Автор Александр | Февраль 15, 2015

    Здравствуйте, дорогой читатель!

    О полезных свойствах сосны обыкновенной сказано уже немало. Сосновые почки и хвоя, живица и эфирное масло обладают многими замечательными качествами, позволяющими использовать их в лечебных целях. Однако есть у сосны еще одно уникальное по свойствам целебное средство – сосновая пыльца.

    Пыльца появляется на сосне весной, в мае, во время так называемого «цветения». Настоящего цветения у хвойных нет, однако процессы опыления и оплодотворения у них сходны с таковыми у цветковых. Подробней о «цветении» сосны я рассказывал в отдельной статье, и желающие могут с ней познакомиться, пройдя по ссылке .

    Сосновая пыльца созревает в мужских стробилах (мужских шишках), развивающихся на верхушках боковых побегов. Они собраны в некое подобие початка, только без листьев-оберток. Зрелые стробилы желтые или оранжевые. Созревают они на севере – в конце мая, в средней полосе – в середине месяца. Соответственно, южнее сосна «цветет» еще раньше.

    Состав сосновой пыльцы

    Пыльцевые зерна растений содержат мужские половые клетки – спермии, а также запас веществ. необходимый для сохранения их жизнедеятельности и последующего успешного слияния с женскими половыми клетками – оплодотворения их.

    Понятно, что набор веществ, обеспечивающий такой важнейший процесс, почти идеален. Не зря же многие насекомые используют цветочную пыльцу как важнейший пищевой ресурс. К сосновой пыльце это не относится – она переносится ветром. Но набор питательных веществ в пыльце сосны также впечатляет. Полезна пыльца и для нас.

    В ней содержатся белки, жиры, липиды. Аминокислот насчитывают несколько десятков. Из них больше всего в сосновой пыльце глутаминовой кислоты, пролина, треонина, серина, глицина.

    Много флавоноидов – это рутин и близкие к нему вещества.

    В пыльце сосны – уникальный поливитаминный комплекс: каротин (провитамин А), витамины Е, В12. В6. В12. С.

    Макроэлементы, содержащиеся в сосновой пыльце: калий, кальций, магний, фосфор. Микроэлементы: железо, марганец, медь, цинк, селен.

    Все это делает сосновую пыльцу уникальным целебным средством и пищевым продуктом Пыльца сосны снимает усталость и способствует излечению многих серьезных заболеваний.

    Немаловажно, что в применении ее практически нет противопоказаний. Сосновая пыльца не токсична. Однако злоупотреблять ею все же не следует! Чрезмерное употребление пыльцы снижает свертываемость крови.

    Любопытно, что, несмотря на целый ряд утверждений в интернете о сосне как источнике поллиноза (аллергии на пыльцу), сосновая пыльца, видимо, аллергию все же не вызывает. Мало того, она способна лечить симптомы аллергии.

    Китайские ученые, исследовавшие возможную аллергенность сосновой пыльцы, не обнаружили в ней белковых веществ – аллергенов! А ведь именно образование в крови антител на эти вещества и является причиной аллергии.

    Кроме того, пыльцевые зерна сосны значительно крупнее мелкой пыльцы большинства ветроопыляемых растений – березы, ольхи, орешника. В результате пыльца сосны задерживается слизистой верхних дыхательных путей, не достигая бронхов.

    Полезные свойства сосновой пыльцы

    Сосновая пыльца способствует укреплению иммунитета, что во многом и определяет ее целебность. При простудах. насморке пыльца сосны помогает организму быстрее справиться с заболеванием.

    И не только с простудой! В наши дни серьезной проблемой вновь стал туберкулез легких. Антибиотики-то либо не действуют, либо действуют плохо – возбудитель заболевания палочка Коха стал невосприимчив к ним.

    А вот сосна обыкновенная по-прежнему неплохо справляется с этой страшной болезнью. Сосновая хвоя. выделяемое ею эфирное масло убивают микробов. И весомый вклад в эту борьбу вносит сосновая пыльца.

    Пыльца сосны против туберкулеза

    Берем один литр натурального меда. Засахаренный мед подогреваем в водяной бане при температуре не выше 60 С. Добавляем одну столовую ложку сосновой пыльцы и тщательно перемешиваем.

    Прием средства: по 2 чайных ложки 3 раза в день за полчаса до еды в течение двух месяцев. Затем следует двух недельный перерыв, и вновь двухмесячный курс. И так – до излечения.

    По отзывам, неплохо помогает!

    При этом употребление сосновой пыльцы не отменяет обычную противотуберкулезную терапию! Оно ее усиливает.

    В большинстве случаев сосновая пыльца применяется именно с медом. При простатитах. аденоме простаты употребление пыльцы с медом уменьшает опухоль, улучшает кровоток в тканях простаты.

    Рекомендуется смешивать сосновую пыльцу и мед в равных по объему количествах и принимать по 1 чайной ложке два раза в день – утром и вечером, до еды, запивая небольшим количеством воды или молока.

    В лечении онкологических заболеваний роль сосновой пыльцы также может быть значительной. Считается, что вещества пыльцы действуют на опухоль избирательно, устраняя именно пораженные клетки и не нанося вреда здоровым.

    Большое значение имеет общеукрепляющее действие пыльцы, усиление иммунитета. Важно, что и в этом случае пыльца не отменяет обычное лечение. Она и усиливает действие лекарств, и смягчает последствия жестких методов лечения – химио- и радиотерапии, помогая организму быстрее восстанавливаться после них.

    Сосновая пыльца нормализует работу печени. помогая ей справляться с токсинами, способствует восстановлению клеток печени при различных ее заболеваниях.

    Благотворно влияет пыльца сосны на сердечно-сосудистую систему. Ее витаминный комплекс делает сосуды более эластичными, улучшая микроциркуляцию крови в мозге и сердце. Флавоноиды пыльцы снижают содержание в крови холестерина и липидов. Применение пыльцы помогает при гипертонической болезни .

    Высокое содержание в пыльце антиоксидантов (каротин, витамин Е, селен) ограничивает процессы избыточного окисления белков и липидов, замедляет процессы старения.

    Лечебно-профилактическое действие оказывает сосновая пыльца при сахарном диабете. Вещества, входящие в ее состав, защищают поджелудочную железу от поражения и способствуют выработке инсулина.

    Применяется сосновая пыльца как в смеси с медом, так и в виде спиртовых настоек. Для наружного употребления обычно делают маски с пыльцой, включающие мед, сметану, сок лимона, яичный белок и так далее.

    Наружное употребление сосновой пыльцы омолаживает кожу, отбеливает ее, устраняя меланин. Пыльца также оказывает кровоостанавливающее и заживляющее действие.

    Приведенные рецепты даются для ознакомления. Перед лечением необходима консультация специалиста!

    Сбор, сушка и хранение сосновой пыльцы

    Сбор сосновой пыльцы особого затруднения не составит. Важно лишь угадать со временем сбора. Для этого придется тщательно наблюдать за «цветением» сосны. Мужские стробилы (они же – мужские шишки, «цветки» сосны) вначале зеленого цвета. При раздавливании из них выделяется жидкость. Пыльца еще не созрела, собирать рано.

    Затем стробилы желтеют. При сжатии жидкость уже не выделяется. Еще день-два, и пыльца вылетит из них, уносимая ветром. Вот теперь мужские шишки следует собирать. Ведро собранных «мешочков» с пыльцой даст примерно литр пыльцы.

    Стробилы сушат в теплом сухом помещении, обязательно без сквозняков! Иначе пыльца просто улетит. Их рассыпают тонким слоем на бумагу. Из подсушенных стробилов высыпается пыльца.

    Берут очень мелкое сито, к нему прикрепляют пластиковый мешок (обязательно без дырок!). Под мешок раскладывают бумагу. Тщательно просеивают смесь пыльцы и «цветков».

    Сосновую пыльцу уже можно закладывать на хранение или применять. Но она еще содержит мелкие частички шишек. Применению они не мешают. Но можно и дополнительно просеять пыльцу, уже через капрон.

    Хранят пыльцу в сухих пластиковых бутылках. Для засыпки ее используют обычную воронку. Для дополнительной очистки в ней-то и размещают кусок капрона (может быть обычный «следок» из женского гардероба!).

    Как видите, сушка и очистка пыльцы, в отличие от сбора мужских шишек, занятие достаточно кропотливое. Бутылки с пыльцой закрывают крышками и хранят в сухом прохладном месте.

    Сосновая пыльца укрепляет организм, помогает адаптироваться к неблагоприятному действию среды. По стимулирующему и тонизирующему действию она близка к женьшеню.

    Ваши отзывы (возможно – опыт применения и рецепты) прошу высказывать в комментариях.

    Подписаться на новости? Кликните по картинке!

    Нажимая на картинку, Вы даете согласие на рассылку, обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

    http://lesnoy-dar.ru/derevya-i-kustarniki/sosnovaya-pylca.html

    Смотрите еще:

    • Я вылечил полипы народные средства ??????, ???????? ????????, ??????? ?????????? ???????? ???????? ??? ??????? ??????? ? ????????? ? ???????. ??????? ???????? ?????????, ??????? ? ??????? ???????, ??????????, ????????. ????? ? ??????? ? ????? ? ?????????, ??? ?????? ?????????? ??? ????? ?????????. ?????? ??????? ??????? ??????????, ???????? ???????? ????????????? […]
    • Что поднимает давление народное средство Гипотония. Как повысить давление. Лечение народными средствами Гипотония артериальная характеризуется устойчивым понижением давления крови, ниже 100/60 мм рт. ст. Симптомы: вялость, апатия, слабость, головная боль, ухудшение памяти, нехватка воздуха в состоянии покоя, одышка, нарушения менструального цикла у женщин и половой функции у […]
    • Чистить кровь народными средствами Очистить кровь. Народные средства Официальная медицина считает методы очистки крови не поддающимися проверке. Представители натуральной медицины убеждены в том, что периодическая чистка крови не только полезна, но и необходима. Можно улучшить своё самочувствие, начав принимать фитосредства. Самыми распространенными средствами для […]
    • Трава грыжник лечебные свойства Трава грыжник гладкий лечебные свойства, применение, лечение. Грыжник гладкий (Herniaria glabra). Другие названия: остудник голый, остудная трава, грыжовник, собачье мыло, полевое мыло. Описание. Многолетнее травянистое растение семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). Имеет тонкий деревянистый стержневой корень. Стебли ветвистые, […]
    • Чем лечат тонзиллит у детей народными средствами Чем лечить тонзиллит у взрослого Тонзиллит — заболевание, которое характеризуется воспалением одного или нескольких лимфоидных образований глоточного кольца (чаще небных миндалин) и принадлежит к числу широко распространенных инфекций верхних дыхательных путей у детей и взрослых. Тонзиллит бывает острым и хроническим. Острый тонзиллит […]
    • Целебный завтрак Целебный завтрак Ингредиенты: тесто: 1 стакан воды 150 гр. маргарина 0.5 ч.л. соли 2 стакана муки 6 яиц. крем: 1л молока 1 стакан сахара(у меня 250 грамм) 1 яйцо 300гр сливочного масла 1 пакетик ванилина 2ст.л. коньяка […] Стул — наш надёжный помощник в домашних тренировках. Серию повторяем 3-4 раза. Вместо меда или […]
    • Сосновая пыльца лечебные свойства ??????? ???????? ???????, ??? ?????????, ??????? ???????? ?????? (?????? ?????? ?????) ? ????? ??????? ? ?????? ?? ??, ?????? ??????????? ?????????????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ???????????, ??? ? ??? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ???????, ??????? ????????? ???????? ??????????? ?? ???????? […]
    • Разогревающее народное средство Народные рецепты для коленных суставов Курс терапии проходит 3 дня. После недельного перерыва лечение повторяют. С целью профилактики, данные народные рецепты от коленных суставов проводят один раз в полгода. водки (0,5 литра); Хрен и кальцинированный творог в помощь коленным суставам Все компоненты тщательно перемешивают и оставляют на […]

отadmin